هفت گوهر هفت اقلیم

  8/9/2017
 می رسد آوای تاریخم به گوش کای مدبر جمه عبرت بپوش
گوش کن میراث میگوید سخن می نماید کیست معمار کهن
  back to list